V.T. – Érzelmi fokozatok | illúzióim virtuál világa

V.T. – Érzelmi fokozatok

Érzelmi Vezérlőrendszered fokozatai

Fogalmazhatunk úgy is, hogy a különböző érzelmeknek kü­lönböző a rezgésszámuk, de pontosabb, ha azt mondjuk, hogy érzelmeid mindig a rezgésszámodat jelzik. Ha tudod, hogy érzelmeid jelzik, mennyire vagy összhangban a Forrásenergiával, és azt is, hogy minél jobban érzed magad, annál inkább hagyod, hogy összhangba kerülj mindazzal, amire vágysz, könnyebben megértheted, mihez kezdj az érzelmeiddel.

Ha tökéletesen összhangban vagy Forrásenergiáddal, akkor tudod, hogy:

  Szabad vagy.

  Erős vagy.

  Jó vagy.

  Értékes vagy.

  Van célod.

  Minden rendben van.

Ha gondolataid arra vezetnek, hogy megismered valódi termé­szeted, akkor összhangban vagy azzal, aki valójában vagy, mert ez a tökéletes összhang állapota. És az e gondolatok által kivál­tott érzés a kapcsolat alapvető érzelme. Hogy visszatérünk egy korábbi hasonlatunkhoz, az összhangnak ez az állapota olyan, mint amikor tele van az autód üzemanyagtartálya.

Tehát képzelj el egy kijelzőt vagy egy fokbeosztásos skálát, amelynek fokozatai a Forrásenergiádhoz fűződő kapcsolatod el­fogadásától (teli tank) az összhang legnagyobb mértékű elutasítá­sáig (üres tank) terjednek.

Érzelmeid skálája valahogy így nézne ki:


1. Boldogság / Tudás / Magabiztosság / Szabadság / Szeretet / Nagyrabecsülés

2.     Szenvedély

3.     Lelkesedés / Elragadtatás / Öröm

4.  Örömteli várakozás / Hit

5.     Derűlátás

6.  Remény

7.     Belenyugvás

8.     Unalom

9.  Borúlátás

 

10.     Kielégületlenség / Bosszankodás / Türelmetlenség

11. „Legyőzöttség”

12.     Csalódottság

13.     Kétség

14.     Aggodalom

15.     Mások hibáztatása

16.     Elbizonytalanodás

17.        Harag

18.     Bosszúvágy

19.     Gyűlölet/Düh

20.     Irigység

21.     Fenyegetettségérzés / Bűntudat / Az önbecsülés hiánya

22.   Szorongás / Fájdalom / Elkeseredettség / Kétségbeesés / Te­hetetlenség

Mivel bizonyos szavak több dolgot is jelenthetnek, és ugyanazt a dolgot gyakran több szóval is jelölhetjük, az érzelmeknek ezek az elnevezései nem tökéletesen helytállóak minden hasonlóképpen érző ember esetében. Ha neveket adunk az érzelmeknek, az tulaj­donképpen zavart is okozhat, és elterelheti figyelmedet Érzelmi Vezérlőrendszered valódi rendeltetéséről.

Csupán az számít, hogy tudatosan a jobb érzések felé haladj. Az érzés elnevezése nem lényeges.


Hogyan léphetsz feljebb Érzelmi Vezérlőrendszered skáláján?

Tegyük fel, hogy történt veled valami, ami miatt rettenetesen ér­zed magad. Semmi sem hangzik jól, minden rosszulesik; olyan, mintha fuldokolnál, és minden gondolat egyformán fájdalmas. A legjobb szó, amely ezt a szinte állandó érzelmi állapotot leírhatja az elkeseredettség.

Ha képes lennél valamilyen tevékenységben elmerülni, talán jobban éreznéd magad; ha ki tudnád űzni az elmédből, ami nyo­maszt, és minden figyelmedet a munkádnak tudnád szentelni, ta­lán jobban lennél. Számos olyan gondolat létezik, amely megsza­badíthat ettől a levertségtől, rezgésed pillanatnyi jellege miatt azonban legtöbbjükhöz még nem térhetsz hozzá. De ha az a szán­dékod, hogy találj egy gondolatot, bármilyen gondolatot, amely jobb érzést okoz, azonnal feljebb léphetsz Érzelmi Vezérlőrend­szered skáláján. A módszer valójában annyiból áll, hogy keresel egy tetszőleges gondolatot, majd tudatosan megállapítod, ho­zott-e enyhülést az előző állapotodhoz képest. Ezután mindig újabb és újabb gondolatokat keresel, majd megvizsgálod érzései­det, és végig egyetlen szándék vezérel: hogy a megkönnyebbülés valamilyen jelét észleld.

Tegyük fel, hogy valaki mondott neked valami, ami feldühített vagy nem tartotta be valamilyen neked tett ígéretét. Ahogy ezen a bosszantó eseten gondolkozol, azt veszed észre, hogy elkesere­dettséged enyhül valamelyest. Vagyis haragos gondolataid lehe­tővé teszik, hogy újból levegőhöz juss. A nyomasztó bezártság érzése eltűnik, és kissé jobban érzed magad.

Most következik a legfontosabb lépés, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy Érzelmi Vezérlőrendszerednek valóban hasznát vedd: állj meg egy pillanatra, és tudatosítsd magadban, hogy a dühös gondolatok igenis jobban esnek, mint a búskomorság ko­rábbi, fojtogató érzése. Rezgésed kedvező irányú változásának tudatos felismerésével enyhül a tehetetlenség érzése, és Érzelmi Vezérlőrendszered mutatója elindul felfelé, vissza oda, ahol za­vartalan a kapcsolatod azzal, aki valójában vagy.

 

Miért akarna bárki is lebeszélni a haragodról, ha az jobb érzést okoz?

Ösztönösen, akár öntudatlanul is felfedezhetted már, hogy a dü­hös gondolatok enyhíthetik az elkeseredettséghez vagy a félelem­hez hasonlóan nagy ellenállást előidéző rezgések kínjait. De oly sokan győzködtek már arról, hogy nem helyénvaló dühösnek len­ni (jóllehet ők nincsenek a te helyzetedben, és nem érezhetik, hogy a dühös gondolatok valójában javulást jelentenek), és ezek az emberek tanácsaikkal gyakran le is beszéltek haragodról… csak hogy továbbra is meghagyjanak az azt megelőző elkesere­dettség állapotában. Ám ha tudatában vagy annak, hogy te vá­lasztottad a haragot előidéző gondolatot, és ez megkönnyebbülést hozott, akkor tudatában vagy annak is, hogy ettől a gondolattól továbbléphetsz egy kevésbé elutasító gondolat, például a kielégü-letlenség felé, és egyre feljebb haladhatsz Érzelmi Vezérlőrend­szered skáláján – egyenesen vissza a tökéletes összhanghoz.

A legcsekélyebb javulás is sokat jelent

Ha tudatában vagy annak, hogy hol vagy, és tudod, hol szeretnél lenni, valamint azt is tudod, miből állapíthatod meg, hogy a kí­vánt irányban haladsz, akkor semmi sem tarthat vissza. Elsősor­ban azért tűnik úgy számodra, hogy nem uralod életed tapasztala­tát, mert nem tudod, merre tartasz. Ha nem vagy tudatában az ér­zelmeidnek és jelentésüknek, gyakran egyre távolabb kerülsz attól a kívánt állapottól.

Az érzelmeket rengeteg szóval kifejezhetjük, ám valójában csak kétféle érzelem létezik: az, amelyik jó érzést okoz, és az, amelyik rosszat. Érzelmeid skáláján az egymásra következő foko­zatok csupán a hatalmas, tiszta, pozitív Forrásenergia elfogadásá­nak mértékét jelzik. A kapcsolat legteljesebb állapota, amely a boldogság, a szeretet, a nagyrabecsülés, a szabadság vagy a tudás érzésével jár, tulajdonképpen életed tökéletes uralásának érzésé­ről tanúskodik; az elszakadás legvégső állapota pedig, amely a kétségbeesés, a csüggedés, a szorongás vagy a levertség érzésé­veljár, tehetetlenséged érzését mutatja.

Óriási jelentőséggel bír, ha képes vagy szántszándékkal akár a legcsekélyebb mértékben is javítani a közérzeteden, mert már ér­zelmi állapotod enyhe javulásával is visszanyerheted valameny-nyire az irányítást. Még ha nem is vetted teljesen kézbe az irányí­tást, hogy visszavezesd magadat abba az állapotba, amelyben tö­kéletesen kapcsolatban állsz erőd teljességével, már nem érzed magad erőtlennek. így az utad vissza, felfelé az érzelmi skálán már nemcsak lehetséges, de valamivel könnyebb is.

Csak te tudhatod, hogy helyes-e a haragot választanod

Ha egy súlyos depresszióban szenvedő ember tudatára ébred an­nak, mekkora enyhülést hozhatnak a dühös gondolatok, és ami még fontosabb, ha szánt szándékkal választ haragos gondolato­kat, rögtön megérez valamennyit saját erejéből, és enyhül a le­vertsége. Persze fontos, hogy ne maradjon tartósan a harag álla­potában, de innen már eljuthat a kielégületlenség további enyhü­lést hozó gondolataihoz.

Sokan, akik még nem értik, milyen rezgésekről adnak számot az érzelmek (vagy még azt sem, vajon mik az érzelmek, és miért léteznek), nagy hévvel próbálnak téged lebeszélni a harag kinyil­vánításáról. A legtöbb ember nem kedveli a dühös személyek tár­saságát, és önző módon jobban szeretné, ha az illető visszatérne az erőtlen levertség állapotába, mert az elkeseredettség rendsze­rint befelé forduló állapot, a düh viszont gyakran válogatás nélkül a legközelebbi személyre zúdul.

Senki más nem tudhatja, vajon az általad választott haragos gondolatok előrelépést jelentenek-e számodra; csak te tudhatod (a megkönnyebbülés érzéséből), hogy gondolataid helyénvaló-ak-e. Amíg nem határozod el, hogy az érzéseidre hagyatkozol, nem haladhatsz következetesen vágyaid megvalósulása felé.


Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a lehető legjobban érezzem magam”

Akik látnak, amikor düh tombol benned, talán jobban éreznék magukat, ha tudnák, hogy nem áll szándékodban tartósan ebben az állapotban maradni. Ha tisztában lennének azzal, hogy na­gyobb szabású terved az, hogy a haragon keresztül eljuss a legyő-zöttség érzéséhez, majd azon túljutva a kielégületlenség érzésé­hez, és azon keresztül a derűlátáshoz, a hithez, majd a tudáshoz, ha tudnák, hogy minden rendjén van, akkor talán türelmesebben viselnék jelenlegi állapotodat.

Sokan természetes módon, egyfajta túlélési ösztöntől vezérel­tetve jutnak el az elkeseredettség vagy a félelem érzésétől a hara­gig, ám amikor családtagjaik, barátaik és bizalmasaik rosszallás­sal fogadják indokolatlannak vélt haragjukat, visszatérnek a tehe­tetlenség érzéséhez, hogy aztán újra és újra megismételjék a kört: az elkeseredettség haragra változik, majd visszatér az elkesere­dettség, ami haragra vált, aztán újra elkeseredettségbe süllyed, amit megint harag követ…

Az erőd és életed feletti uralom nagyszerű érzését úgy szerez­heted vissza, ha itt és most elhatározod, bármilyen jól vagy rosz-szül érzed magad, minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy a lehető legjobban érezd magad adott helyzetedben. Keresd a leg­jobb érzést hozó gondolatot, amelyhez éppen eljuthatsz, majd ezt újra és újra megismételve rövid időn belül remekül fogod érezni magad. Ez már csak így működik!

Ha eljuthatok egyik érzelemtől a másikig, bárhova eljuthatok”

„Most megtalálom az adott helyzetben a legjobb érzést keltő gon­dolatot. Még nagyobb megkönnyebbülést keresek, még nagyobb megkönnyebbülést, még nagyobb megkönnyebbülést.” Ne feledd:


*  A düh érzése megszabadít az elkeseredettségtől, a fájdalom­
tól, a kétségbeeséstől, a szorongástól, a bűntudattól vagy a te­
hetetlenségtől.

    A bosszúvágy érzése enyhíti a haragot.

    A harag érzése enyhíti a bosszúvágyat.

    Mások hibáztatása enyhíti a haragot.

    A „legyőzöttség” érzése enyhíti a mások hibáztatásából faka­dó érzéseket.

    A bosszúság érzése enyhíti a legyőzöttség érzését.

    A borúlátás enyhíti a bosszúság érzését.

    A reménykedés enyhíti a borúlátást.

    A derűlátó érzések megkönnyebbülést hoznak a reménykedés­hez képest.

    Az örömteli várakozás megkönnyebbülést hoz a derűlátó érzé­sekhez képest.

Idővel, ha már szert tettél némi gyakorlatra, mindig pontosan fo­god tudni, mit üzen Érzelmi Vezérlőrendszered. Ha elhatároztad, hogy folyamatosan törekszel a kedvezőbb érzelmek által hozott megkönnyebbülésre, többnyire jól fogod érezni magad, és been­gedsz tapasztalatodba mindent, amire vágysz.

Ha meg akarod érteni, hogy mi történik veled, mindenképpen figyelned kell arra, miként érzel. Igazából csak érzéseidből – és a megkönnyebbülés érzéséből, amire a jobb érzést keltő gondola­tok keresésével találsz rá – mérheted fel, hogy mit vonzói tapasz­talatodba.

De mi a helyzet azokkal, akik arra vágynak, hogy ne legyenek vágyaik?”

Mi a vágy érzését az új lehetőségek mámorító tudatosulásaként írnánk le. A vágy a nagyszerű gyarapodás előérzetének üdítő, szabad érzése. A vágy érzésével valójában azt érzed, ahogy az élet keresztüláramlik rajtad. Sokan azonban, bár a vágy szót használják, nem egészen így éreznek: számukra a vágy gyakran sóvárgásként jelenik meg, mert miközben az lebeg a szemük előtt, amit szeretnének megtapasztalni vagy megkapni, tudatuk­ban ugyanúgy jelen van az adott dolog hiányának gondolata is. Ezért bár a vágyról beszélnek, de a hiány rezgését árasztják ma­gukból, így azt hiszik, hogy a vágy érzése azt jelenti, hogy szeret­nének valamit, amivel nem rendelkeznek. A tiszta vágyban azon­ban nincs jelen a hiány érzése.

Tehát ha mindig emlékszel arra, hogy amit kérsz, megadatik, akkor minden vágyad tiszta, elutasítástól mentes vágy lesz.

Sokan vannak, akik már jó ideje vágynak olyan dolgokra, amelyeket még nem éltek meg teljesen, ezért amikor vágyuk tár­gyára gondolnak, azt a hiány gondolata követi. így arra a követ­keztetésre jutnak, hogy a vágy érzete az az érzés, amit akkor éreznek, amikor arra gondolnak, amire vágynak, majd tudomásul veszik, hogy nem rendelkeznek vele, és nem is tudják, hogyan te­hetnének szert a dologra. Ez azonban nem a tiszta vágy állapota; ebben az állapotban szembehelyezkednek vágyukkal. Rezgésük gyakran inkább a vágyott dolog hiányáról szól, mint vágyuk tár­gyáról.

Anélkül, hogy tudatára ébrednének, mit tesznek, rezgéseikkel távol tartják magukat vágyuk tárgyától, így aztán idővel kialakul bennük a meggyőződés, hogy ez a tehetetlen, kielégületlen só­várgás a kívánt dolog után nem más, mint maga a vágy érzése.

Vannak, akik azt mondják erre: „Ábrahám, engem arra taní­tottak, hogy nem jó, ha vágyaim vannak. Arra tanítottak, hogy a vágyak megakadályozzák, hogy az a szellemi Lény legyek, aki­nek lennem kellene, boldogságom pedig attól függ, vajon képes vagyok-e megszabadulni a vágyaimtól.” Erre mi azt feleljük, hogy de a boldogság, a szellemi lét szintén egy vágy az eseted­ben, nemde?

Nem azért vagyunk itt, hogy egyes vágyak felé irányítsunk, és más vágyak irányából eltereljünk benneteket. Az a feladatunk, hogy segítsünk nektek megérteni, ti teremtitek meg saját tapasz­talatotokat, és vágyaitok természetes módon születnek meg az ebben a környezetben, ebben a testben megtapasztalt dolgokból. Arra vágyunk, hogy megtaláljátok a tökéletes összhangot a For­rással, és így megteremthessetek mindent, amire vágytok.

Megértjük, miért mondják egyesek, hogy ha jobban akarod érezni magad, szabadulj meg a vágyaidtól, ugyanis rossz érzéseid a jelenlegi rezgésed és a vágyad rezgése közti eltérésekből szár­maznak. A vágyak elhagyásával azonban nehezebben jutsz el az összhang állapotába, mert az egész Világegyetem afelé hat, hogy újabb és újabb vágyaid legyenek. Sokkal könnyebben összhangba kerülhetsz tehát Forrásoddal, azaz könnyebben elérheted, hogy jól érezd magad, ha inkább azon munkálkodsz, hogy elengedd az ellenállásodat.

Magától értetődőnek érzed vágyad valóra válását?

Képzelőerőd segít abban, hogy hamarabb eljöjjön az a helyzet, amikor vágyad valóra válása már teljesen magától értetődőnek tű­nik számodra. Képzeletben minden részletet kidolgozhatsz; nem kell először a kisebb, majd a nagyobb dolgokat felépítened – az egészet elvégezheted képzeletben. Nem a következő ésszerű tett­ről beszélünk, hanem arról, hogy képzeletedben dolgozz egészen addig, míg annyira megszokod nagy álmodat, hogy úgy tűnik, a következő logikus lépés nem is lehet más, mint vágyad betelje­sülése.

Például egyszer egy anya és felnőtt lánya azon gondolkodott, hogy megvásárolnak egy gyönyörű vidéken fekvő, kedves házat, és létrehoznak ott egy csodás szállót. A lány így szólt anyjához: „Ha valahogy meg tudnánk ezt valósítani, egész életemben bol­dog lennék. Ha sikerülne, az kárpótolna életem minden be nem teljesült vágyáért.”

Elmagyaráztuk nekik, hogy vágyának rezgése még nem volt elég tiszta ahhoz, hogy lehetővé tegye e tapasztalat megvalósulá­sát. Amikor olyan nagy dologra vágysz, amit elérhetetlennek ér­zel, akkor az még nem készül valóra válni. Amikor úgy érzed, minden amellett szól, hogy nem jöhet más, mint vágyad beteljesü­lése, az hamarosan be is fog következni.


Ha már ura vagy az érzéseidnek, mindenben örömödet leled majd

Érzéseid elárulják, vajon hagyod-e, hogy a Világegyetem Erői el­hozzák neked, amire vágysz. Ha kellő gyakorlatra teszel szert, tudni fogod, hogy vajon vágyad megnyilvánulása már közel van-e, vagy még mindig csak készülődik, de ami a legfontosabb, ha már ura vagy az érzéseidnek, mindenben örömödet leled majd:

     Örömödet leled abban, hogy a sokszínűség és az ellentétek ha­tásának vagy kitéve, mert ez segít meghatározni vágyaidat, és örömödet leled majd a belőled kiáramló, saját becses néző­pontodból útjukra indított vágyaidban.

     Örömödet leled abban az érzésben is, amikor tudatára ébredsz, hogy rezgésed nem áll összhangban vágyad rezgésével, és tu­datosan visszaállítod rezgésedet az összhang állapotába.

     Megkönnyebbülsz, ahogy a kétségek helyét a Jólét aggodal­maktól mentes érzései veszik át.

     Örömödet leled abban, hogy érzed, mi készül, hogy látod, a dolgok kezdenek rendbe jönni, és gyönyörrel tölt majd el, amikor tanúja leszel vágyaid valóra válásának.

     Örvendezel majd annak tudatában, hogy vágyaidat szánt szán­dékkal hoztad létre, ugyanolyan valóságosan, mintha agyag­ból formáztál volna szobrot a kezeddel.

     Élvezni fogod, ahogy újra és újra összhangba kerülsz tapaszta­latod gyümölcseivel.

Az egész Világegyetem azért létezik, hogy új, életadó vágyakat hozzon létre benned, és akkor fogod igazán érezni, hogy élsz, ha együtt haladsz vágyaid áramlásával – és akkor fogsz igazán élni.

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..